ÕPPEKAVA

1. Täienduskoolituse nimetus: Sandler Koolituskeskus MTÜ

2. Õppekava nimetus: Rõivatootmine

3. Õppekavarühm: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE, Rõivatootmine

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

Programmi kogumaht akadeemilistes tundides: 200 tundi. Nendest 160 tundi on kontakttunnid ja 40 tundi on iseseisev töö.

5. Õppekava koostamise alus (kui  on):

Õmbleja 3. taseme kutsestandard. kompetentsid: B.2.1, B.2.2, B.2.3

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused (kui  on):

Kursus on mõeldud täisealistele, kellel ei ole kogemust rõivaste tootmises.

7. Õppe eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab õmbleja teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena õmblusettevõttes ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

8. Õpiväljundid:

B.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine


1. Valmistab masina ette (niidistab, valib nõela ja presstalla, reguleerib pistet), lähtudes tööülesandest, materjali liigist ja masina eripärast;
2. Puhastab töö lõppedes masina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel, järgides õmblusmasinate hooldusnõudeid;
3. Valib juhendamisel masinal olevaid programme (näit. niidi lõikamine, õmbluse algus- ja lõppkinnituse tegemine jne.);
4. Reguleerib juhiste alusel kuum-niiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele.

B.2.2 Õmblusoperatsioonide tegemine

1. Ühendab, äärestab ja palistab detaile vastavalt toote- ja materjaliliigile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;

2. Õmbleb sissevõtteid, järgides detailil olevaid märgistusi. Ühendab figuurseid detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;

3. Valmistab väikedetailid (nt taskuklapid, mansetid ja kätised, põõnad, pagunid, vööd, värvlid, lipsud jne), järgides tehnoloogilise järjestuse juhiseid;

4. Märgib erinevate furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne.) asukohad ja kinnitab need, vastavalt tööülesandele ja juhistele.

B.2.3. Kuumniiske töötlemine

 

1.Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga vastavalt juhistele arvestades materjali ja toote eripärale;

2.Triigib või pressib pooltoote, vastavalt juhisele, arvestades materjali koostist ja omadusi

9. Õppesisu:

Sissejuhatus kutseõpingutesse

Õmblustehnoloogia alusõpe

Tootesõlmede õmblemine

Voodrita toodete õmblemine

Õmbleja praktilised tööd

10. Õppemeetodid:

Loeng, praktiline töö ja iseseisev töö

11. Õppekeskkond

Õmblustöökoda, mis on varustatud kaasaegsete seadmetega ja töövahenditega.

12. Õppematerjalide loend:

Õmblusseadmed.  Ilme Alandi,

Kaja Kuiv, Igor Tkatšuk. Tallinn 2014 SA Innove

Õpime rätsepaks. Särgid, pluusid, kleidid ja vestid. Raissa Orlova

Mare Veenpere. Tallinn 2011. Riikliku Eksami- ja Kvaliikatsioonikeskus

Rõivaste piltsõnastik. Lea Koldmets. Tallinn 2014. SA Innove

 

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid (kohustuslik, kui tahetakse välja anda tunnistust):

Õppijale ja tema töödele antakse tagasisidet koolituse jooksul Hinnangu andmine toimub koolituse käigus, analüüsi teel. Tööde hindamisel vaadatakse järgmisi näitajaid: toote disain ja valmistamise keerukus ja kvaliteet.

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Peale kursuse läbimist saab õpilane kas tunnistus või tõend. Et saada tunistust peab õpilane läbima kursuse vähemalt 80% ulatuses.

Muidu isikule väljastatakse täienduskoolituse standardile vastav tõend täienduskoolituses osalemise või koolituse läbimise kohta.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjaldus:

Sergei Astapov. Õmblustehnoloogia. Tehnik-tehnolog. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.

1999 - 2002 Narva Kutseõppekeskus (Eesti) - eriala: ettevõtlus ja ärijuhtimine

ettevõtlus ja ärijuhtimine, Ärikorraldus

1997 - 1999 Tallinna Kergetööstustehnikum (Eesti) - eriala: Õmblustehnoloogia

Tehnik-tehnoloog

1994 - 1997 Narva Kergetööstuskool (Eesti) - eriala: Õmblustehnoloogia

Õmbleja eriala / kutsekeskharidus/

Töökogemus koolitajana (s.h. huvikoolitusel) 8 aastat. Töökogemus õmbleja erialal 12 aastat.

16. Õppekava kinnitamise aeg: 

01.01.2021