SANDLER KOOLITUSKESKUS

ÕPPEKAVA

 

 

 

 

1

Õppekava nimetus

 

Ettevõtluse alused (+ äriplaan)

2

Õppekavarühm

345 Juhtimine ja haldus

 

3

Õppekava koostamise alus

Väikeettevõtja, tase 5

 

4

Koolituse maht ja õppe ülesehitus

Auditoorsete tundide arv: 110

5

Õppekeskkond

Õppimine toimub auditooriumis ja rühmatöö ülesandeid täites (MS Teams keskonnas)

 

6

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 

Täiskasvanud, kes soovivad alustada ettevõtlusega, kuid puuduvad vajalikud teadmised

7

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad tegutseda väikeettevõtjana

 

8

Õpiväljundid

Esitleb   erinevaid   ettevõtlusvorme   ja ettevõtlusvormi  valiku  kriteeriume,  hinnates omaenese potentsiaali tegutsemaks ettevõtjana:

seletab lahti äriseadustiku osad, kirjeldab ettevõtlusvorme,  analüüsides  ja  põhjendades  neist endale sobiv, hindab ja analüüsib end ettevõtjana.

Mõistab ettevõtte tulude ja kulude kujunemist: analüüsib sisenemisbarjääri ettevõtlusse, analüüsib ettevõtluse alustamiseks vajalike finantsvahendite allikaid, eristab muutuvkulusid püsikuludest, mõistes püsikulude mõju oma ettevõttele, koostab etteantud algandmete järgi toote või teenuse kulukalkulatsiooni

Mõistab turunduseolemust ning  turundusplaani  ja äriplaani vahelisi seoseid:

käsitleb turundusplaani äriplaani osana, koostab oma äriplaaniga vastavuses oleva turundusplaani.

Selgitab äriplaani olemust ja  ülesehituse põhimõtteid: korrigeerib olemasolevat  äriplaani,  andes  hinnangu  selle toimivusele, koostab oma tegevussuunaga vastavuses oleva äriplaani.

9

Õppesisu

Auditoorne töö.

Ettevõtluse alused. Mõisted ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja. Ettevõtluse areng ja arendamine.

Ettevõtluse vormid. Äriühingud vs. MTÜ. Asutamisdokumendid. Ettevõtte alustamine: ettevõtte asutamine, rahastamine, personali komplekteerimine, materiaalsete ressurssidega varustamine. Ettevõtte tegevuse lõpetamine.

Ettevõtte tegevuskeskkond. Tegevusala, asukoht, riskitegurid. Konkurentsivõimelisuse hindamine.

Turg ja tooted. Sihtturg ja kliendid. Tooted, teenused ja kaubad. Turu nõudlus ja pakkumine. Turundus ja reklaam.

Ettevõtte tulud ja kulud. Ettevõtte tulud, kulud ja nende liigitamine; toote müügihinna ja omahinna kalkuleerimine.

EAS isegenereeruvad prognooside tabelid.

 

Äriplaan. Äriplaani olemus ja tähtsus. Nõuded äriplaanile; äriidee ja selle püstitamine; ettevõtte missioon, visioon ja eesmärgid; äriplaani ülesehituse võimalused. Äriplaani koostamine, äriideede sõelumine,väljavalitud äriidee põhjal äriplaani sõnalise osa koostamine, äriplaani maksumuse ja ressursside kavandamine, äriplaani finantsosa koostamine, äriplaani lisad ja nende koostamine, äriplaani tasuvuse hindamine. Ettevõtte rahastamise võimalused. Töötukassakaudu eraldatav stardikapital, EAS-stardiabi, pangalaen, riskikapital jne.

Praktiline töö õppekeskkonnas:

Äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs. Väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine. Turundus ja turundusplaan ettevõttes. Hinnakujundus. Äriplaani müügiprognooside koostamine. Äriplaani rahavoogude prognoos. Äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos. Äriplaani kaitsmine

 

10

Õppemeetodid

Loeng koos õppematerjali esitlusega, arutelu.

Õppetöö toimub teemade arutelu loengu vormis, kasutatakse töölehti ja harjutusülesandeid, rühmatööd ja juhtumite analüüsi sh antakse teadmised praktiliste näidete varal. Äriplaani koostamisel nõustab lektor koolitatavaid tunnis läbiviidud praktiliste ülesannete ja koduste tööde analüüsimise käigus. Nõustamine viiakse läbi koolituse vältel nii tundides kui ka elektrooniliste suhtluskanalite kaudu. Lektor annab igale õppijale personaalse tagasiside valmiva äriplaani puuduste, parendusvajaduste ja muude ettepanekute kohta jooksvalt iga etapi järel ja vahetult enne äriplaanide kaitsmist, mille tulemusena oskab õppija äriplaani korrigeerida nii, et äriplaani  kirjeldav ja analüütiline osa on omavahel kooskõlas.

11

Iseseisev töö

Äriplaani korrigeerimine

12

Õppematerjalid

SA Innove. Ettevõtluse alused. Õppematerjal, 2007.

 

Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused Õppematerjal ärierialadele Koostas: Jane Mägi Kuressaare 2011

EAS isegenereeruvate finantsprognooside vormid

 

Базовый модуль обучения предпринимательской деятельности Профессиональное обучение пятого уровня Рабочая группа модулей профессионального образования

 

Äriseadustik

 

13

Nõuded õpingute lõpetamiseks,
sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Arvestuslik töö: õppija esitab  äriplaani (õppija koostab äriplaani, tuginedes äriideele, ettevõtluskeskkonna analüüsile, arvestades riske ja kavandades vajalikke ressursse). Hindamiskriteeriumid:

-analüüsib äriideed

-kavandab vastavalt ettevõtte profiilile toote müümiseks vajalikud turundus-ja müügitoimingud

-koostab äriprotsessi alustamise tegevuskava ja kavandab ettevõtte struktuuri ja tööprotsessid

-koostab lühikese äriplaani ja valib sobiva ettevõtlusvormi, tuginedes majanduskeskkonna analüüsile ning arvestades sihtturgu, kulu ja tuluprognoosi ning riske

14

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 

15

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või
õpi- või töökogemuse kirjeldus

Sergei Astapov. Kesk-eri haridus

Täiskasvanute koolitaja, tase 5.

Lõpetas Narva Kutsehariduskeskus, Ärikorraldus

Töökogemus ärivaldkonnas enam kui 10 aastat.

 

16

Õppekava kinnitamise aeg

23/11/2020

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

 

 

 

1

Название учебной программы

 

Основы предпринимательства + бизнес-план. Вэб обучение. 

2

Группа учебной программы

Juhtimine ja haldus

 

3

Основание для составлениея учебной программы

Малый предприниматель, уровень 5.

 

4

Объем обучение и структура

Количество аудиторных часов: 110

5

Учебная среда

Обучение проходит в аудитории (В среде MS Teams) с выполнением заданий. 

 

6

Целевая группа

 

Совершеннолетние люди, которые желают начать предпринимательство, но у которых отсутствуют необходимые знания.

 

7

Цели

Преподавание направлено на то, чтобы дать учащемуся знания, навыки и подходы для работы в качестве малого предпринимателя.

 

 

8

Результаты обучения

Имеется представление о различных формах предпринимательства и критериях выбора формы предпринимательства, оценки их собственного потенциала для работы в качестве предпринимателя:

учащийся объясняет части Коммерческого кодекса, описывает формы предпринимательства, анализирует и обосновывает их соответствующим образом, оценивает и анализирует себя как предпринимателя.

 

Понимает доходы и расходы бизнеса: анализирует входные барьеры для бизнеса, анализирует источники финансовых ресурсов, необходимых для начала бизнеса, отличает переменные затраты от постоянных затрат, понимает влияние постоянных затрат на бизнес, готовит смету расходов на продукт или услугу

Объясняет природу и структуру бизнес-плана: корректирует существующий бизнес-план, оценивает его эффективность, подготавливает бизнес-план, соответствующий его направлению деятельности.

9

Содержание обучения

Аудиторная работа.

Основы предпринимательства. Определения: предпринимательство, предприятие и предприниматель. Развитие бизнеса.

Формы предпринимательства. Коммерческие объединения против НКО. Учредительные документы. Начало бизнеса: основание компании, финансирование, кадровое обеспечение, предоставление материальных ресурсов. Завершение бизнеса.

Деловая среда. Сфера деятельности, местоположение, факторы риска. Оценка конкурентоспособности.

Рынок и продукты. Целевой рынок и клиенты. Продукты, услуги и товары. Рыночный спрос и предложение. Маркетинг и реклама.

Доходы и расходы компании. Доходы компании, расходы и их классификация; Расчет отпускной цены и себестоимости товара.

EAS самогенерируемая таблица прогнозов.

 

Бизнес-план. Наличие и значимость бизнес-плана. Требования к бизнес-плану; бизнес-идея и ее развитие; миссия, видение и цели компании; возможности для построения бизнес-плана. Подготовка бизнес-плана, отбор бизнес-идей, подготовка словесной части бизнес-плана на основе выбранной бизнес-идеи, планирование затрат и ресурсов бизнес-плана, подготовка финансовой части бизнес-плана, приложений и их подготовка, оценка доходности бизнес-плана. Возможности финансирования компании. Стартовый капитал через Фонд страхования на случай безработицы, стартовая помощь EAS, банковский кредит, рисковый капитал и т. д.

 

Практическая работа в учебной среде:

Разработка бизнес-идеи, оценка и анализ перспектив. Проведение анализа конкуренции малого бизнеса. Маркетинг и маркетинговый план для компании. Ценообразование. Составление бизнес-плана прогнозов продаж. Прогноз денежных потоков бизнес-плана. Отчет о прибылях и убытках и прогноз баланса бизнес-плана. Защита вашего бизнес-плана

 

10

Методы обучения

Лекция с презентацией, обсуждение.

Преподавание осуществляется в форме лекции по темам, рабочим листам и упражнениям, групповой работе и тематическим исследованиям, включая практические примеры. При подготовке бизнес-плана лектор консультирует слушателей по анализу практических заданий и домашних заданий. Консультирование предоставляется на протяжении всего обучения, как на уроках, так и по электронным каналам связи. Лектор предоставляет каждому студенту личную обратную связь о недостатках, потребностях в улучшении и других предложениях в текущем бизнес-плане на постоянной основе и непосредственно перед защитой бизнес-плана, чтобы студент мог корректировать бизнес-план таким образом, чтобы описательная и аналитическая части бизнес-плана были согласованными.

 

11

Самостоятельная работа

Корректировка бизнес-плана

12

Учебные материалы

SA Innove. Ettevõtluse alused. Õppematerjal, 2007.

Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused Õppematerjal ärierialadele Koostas: Jane Mägi Kuressaare 2011

EAS isegenereeruvate finantsprognooside vormid

Базовый модуль обучения предпринимательской деятельности Профессиональное обучение пятого уровня Рабочая группа модулей профессионального образования

Äriseadustik / Коммерческий кодекс

 

13

Требования к выпуску,

включая методы и критерии оценки

Зачетная работа: учащийся представляет бизнес-план (учащийся подготавливает бизнес-план на основе бизнес-идеи, анализа бизнес-среды с учетом рисков и планирования необходимых ресурсов). Критерии оценки:

- анализирует бизнес идеи

- Планирует маркетинг и продажи, необходимые для продажи продукта в соответствии с профилем компании.

- Разрабатывает план запуска бизнес-процессов и описывает структуру бизнеса и рабочие процессы.

- Подготовьте краткий бизнес-план и выберите подходящую форму бизнеса на основе анализа экономической среды и с учетом целевого рынка, прогнозов затрат и доходов, а также рисков.

 

14

Документ, выдаваемый по завершении обучения

По завершению обучения учащемуся, который выполнил требования выдается сертификат

 

15

Компетенция преподавателя, опыт, образование  

Sergei Astapov. Kesk-eri haridus

Täiskasvanute koolitaja, tase 5.

Narva Kutsehariduskeskus, Ärikorraldus

Опыт в предпринимательстве более 10 лет.

 

16

Дата подтверждения программы

23/11/2020