SANDLER KOOLITUSKESKUS

ÕPPEKAVA

 

 

 

 

1

Õppekava nimetus

Raamatupidamise alused

2

Õppekavarühm

344 Majandusarvestus ja maksundus

3

Õppekava koostamise alus

Raamatupidaja, tase 5 Kutsestandart

4

Koolituse maht ja õppe ülesehitus

100 auditoorset tundi (loeng ja praktilised ülesanded), veebikeskkond MS Teams

5

Õppekeskkond

Hästi varustatud õppeklass, eriliste seadetega online keskkond MS Teams koos failihaldusega

6

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 

Alustav ettevõtja, juht, juhatuse liige,  ostu- ja müügijuht, alustav raamatupidaja.

Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada Eesti mikro- ja väikeettevõtete töö korraldamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidamise, personaliarvestuse ja personalitöö korraldamise ja asjaajamise põhialused.

7

Eesmärk

Täiendada teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

8

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

1. Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Vormistab ja säilitab raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
2. Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
3. Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.

9

Õppesisu

A.2.1 Finantsarvestus
1. Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine
2. Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine
3. Aruannete koostamine

A.2.2 Maksuarvestus
1. Maksudeklaratsioonide koostamine

A.2.3 Juhtimisarvestus
1. Kuluarvestus
2. Eelarvestamine
3. Majandusüksuse tegevuse analüüsimine

 

10

Õppemeetodid

Loeng, praktiline töö

11

Iseseisev töö

 

12

Õppematerjalid

Koolitaja poolt koostatud õppematerjal

RTJ – Eesti finantsaruandluse standard

Raamatupidamise seadus

Äriseadustik

Raamatupidaja kutse-eetika koodeks

Tikk, J.Finantsarvestus. Tallinn 2016

Karu, S., Kuusik, R., Lääts, K.70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Tallinn 2010

 

 

13

Nõuded õpingute lõpetamiseks,
sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Õppijale ja tema töödele antakse tagasisidet koolituse jooksul. Hinnangu andmine toimub koolituse käigus, analüüsi teel.

14

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Peale kursuse läbimist saab õpilane kas tunnistus või tõend. Et saada tunistust peab õpilane läbima kursuse vähemalt 80% ulatuses.

Muidu isikule väljastatakse täienduskoolituse standardile vastav tõend täienduskoolituses osalemise või koolituse läbimise kohta.

 

15

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või
õpi- või töökogemuse kirjeldus

Eelnev kogemus raamatupidamises mitte vähem kui 10 aastat, kesk, kõrg või kutseharidus.

16

Õppekava kinnitamise aeg

01.08.2021