Õppekorralduse alused

1.              Üldsätted

1.1. Sandler Koolituskeskus MTÜ (80407069) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Sandler Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast, vabahariduslikku täiendkoolitust ja huvikoolitust.

1.3. Õppetöö toimub reeglina õppetööks sobivates ruumides Narvas ning teistes õppetööks sobivates, tunni tasu alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse kokkuleppel läbi koolituse tellija ruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringseltKoolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti, vene või muu keeles.
1.7 Asjaajamiskeel koolituskeskuses on eesti keel.

1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Sandler Koolituskeskus kodulehel www.sctc.eu.

1.9 Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.

1.10 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.10.1 õppekava nimetus;
1.10.2 õppekavarühm;
1.10.3 õppeesmärk;
1.10.4 õpiväljundid;
1.10.5 õppekava koostamise alus;
1.10.6 sihtgrupp;
1.10.7 õppekeel;
1.10.8 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.10.9 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.10.10 õppe sisu;
1.10.11 õppekeskkonna kirjeldus;
1.10.12 õppemeetod;
1.10.13 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.10.14 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.10.15 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.11 Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.

1.12 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab koolituskeskus.

2.     Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi  jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3.     Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.sctc.eu) täites registreerimisvormi koos vajalike andmetega ning saates andmed elektroonselt, e-posti teel (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) või telefoni teel (+ 372 6241253). Interneti teel registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Lisaks, huvilise soovi korral nõustab kool huvilist vajaliku koolituse leidmisel. 

 3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituskeskuse kontaktisikult, kelle kontaktid on veebilehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Koolituskeskus on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse registreerunud isikule tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4.     Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu/koolituse või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja koolituskeskuse suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.

5.     Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Õppija võetakse koolituskeskusse koolitusele isikliku või lapsevanema/hooldaja sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Koolituskeskuse vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/ lapsevanema/ hooldaja või klientfirma esindajaga koolitusleping, millele kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

5.2 Õppija arvatakse koolituskeskusest välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab kool läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3 Õppija on lõpetanud koolituskeskuse valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami (tulenevalt koolituse õppekavast).

5.4 Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistuse. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

6.1.Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1.1. Õppemaksu suuruse kehtestab koolituskeskuse juhatus. Juhatusel on õigus määrata ka õppemaksust vabastamise ja soodustuste andmise korra.

6.1.2. Õppemaksud kalkuleerivad koolitusjuht, projektijuhid ja koolituskeskuse juhataja ja kinnitab koolituskeskuse juhataja.

6.1.3. Õppemaksu tasumise kohustus sätestakse õpilase või tema seadusliku esindaja ja koolituskeskuse vahelise lepinguga.

6.1.4. Lepingus märgitud õppemaksu suurus, selle arvestamise meetodid, tasumise kord ja tähtajad ning muud erakooliseaduses sätestatud tingimused. Kliendid, kellega on sõlmitud õppelepingud, lahendavad õppemaksuga seotud küsimusi, lähtudes õppelepingu tingimustest. Kliendid, kellega ei ole sõlmitud õppeleping, lahendavad õppemaksu puudutavaid küsimusi, lähtudes Õppekorralduse alustest.

6.1.5. Koolitus keskus võib saada sihtotstarbelist toetust riiklikelt institutsioonidelt, kes on huvitatud koolituse toimumisest selles valdkonnas.

6.1.6. Õppemaksust vabastust või õppemaksu soodustust võivad taotleda  lepingulised töötajad.

6.1.7. Õppemaksust vabastamise ja soodustuse tingimused vaatab läbi ja kinnitab koolituskeskuse nõukogu.

6.1.8. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.1.9. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.1.10. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidelel. Arve saadetakse e-mailiga või postiga.

6.1.11. Pikemate kursuste puhul puudutatud tundide eest ei tee koolituskeskus ümberarvestust.

6.2. Kooolitusest loobumine

6.2.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituskeskust tööpäevadel (esmaspäevast reedeni) kontori tööajal (kl 10:00 – 18:00) e-posti teel (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. või telefoni teel (6241253).

6.2.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Juhul, kui koolituskeskus on teinud õpingute korraldamist puudutavad eelnevad kulutused (ostnud koolitusmaterjalid jms), siis need kulud arvestatakse sellest summast maha.

6.2.3. Koolitusest loobumise teatamisel 1 tööpäev enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

6.2.4. Juhul kui õpilane on tasunud ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolituskeskusest mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata

6.2.5. Makstud ettemaks ja õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

6.3. Koolituse katkestamine

6.3.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

7. Õppija õigused ja kohustused

7.1. Õppijal on õigus:

·       saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.

·       saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

·       kasutada muid õppelepinguga sätestatud õigusi;

·       saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

7.2. Õppija on kohustatud:

·       tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

·       hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

·       olla korrektne ja heatahtlik kõigi teiste õpilaste, õpetajate ning koolituskeskuses viibivate isikute suhtes, käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

·       tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

7.2.4. Õppija ja koolituskeskuse suhteid reguleerib sellekohane leping.

8. Väljastatavad dokumendid

8.1. Igale täiendkoolituses osalejale väljastatakse tõend või tunnistus.

8.2. Tõendi väljastamise kord:

·       koolituses osalemise eest väljastatakse koolituses osalenud isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.

8.3. Tunnistuse väljastamise kord:

·       tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.

8.4. Tunnistuse/tõendi allkirjastab koolituskeskuse tegevjuht või koolitusjuht.

8.5. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituskeskuses täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat (lisatasu eest).

9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

9.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning andragoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

10. Vaidluste lahendamise kord

10.1. Kaebuste (suuliselt ja/või kirjalikult) esitamise õigus on koolituskeskuse klientidel ja partneritel.

10.2. Ettepanekuid ja kaebusi arutletakse diskussiooni käigus, konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.

10.3. Ettepanekud ja kaebused arvestatakse koolituskeskuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

10.4. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras.

10.5. Koolituskeskuse ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kohtus.

11. Rakendussätted

11.1. Sandler Koolituskeskus MTÜ õppekorralduse kord  kehtib alates 01.03.2019.