1

Õppekava nimetus

 

Ettevõtluse alused (+ äriplaan)

2

Õppekavarühm

345 Juhtimine ja haldus

 

3

Õppekava koostamise alus

Väikeettevõtja, tase 5

 

4

Koolituse maht ja õppe ülesehitus

Auditoorsete tundide arv: 60

5

Õppekeskkond

Õppimine toimub auditooriumis ja rühmatöö ülesandeid täites

 

6

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 

Täiskasvanud, kes soovivad alustada ettevõtlusega, kuid puuduvad vajalikud teadmised

7

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad tegutseda väikeettevõtjana

 

8

Õpiväljundid

Esitleb   erinevaid   ettevõtlusvorme   ja ettevõtlusvormi  valiku  kriteeriumehinnates omaenese potentsiaali tegutsemaks ettevõtjana:

seletab lahti äriseadustiku osad, kirjeldab ettevõtlusvorme,  analüüsides  ja  põhjendades  neist endale sobiv, hindab ja analüüsib end ettevõtjana.

Mõistab ettevõtte tulude ja kulude kujunemist: analüüsib sisenemisbarjääri ettevõtlusse, analüüsib ettevõtluse alustamiseks vajalike finantsvahendite allikaid, eristab muutuvkulusid püsikuludest, mõistes püsikulude mõju oma ettevõttele, koostab etteantud algandmete järgi toote või teenuse kulukalkulatsiooni

Mõistab turunduseolemust ning  turundusplaani  ja äriplaani vahelisi seoseid:

käsitleb turundusplaani äriplaani osana, koostab oma äriplaaniga vastavuses oleva turundusplaani.

Selgitab äriplaani olemust ja  ülesehituse põhimõtteid: korrigeerib olemasolevat  äriplaani,  andes  hinnangu  selle toimivusele, koostab oma tegevussuunaga vastavuses oleva äriplaani.

9

Õppesisu

Auditoorne töö.

Ettevõtluse alused. Mõisted ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja. Ettevõtluse areng ja arendamine.

Ettevõtluse vormid. Äriühingud vs. MTÜ. Asutamisdokumendid. Ettevõtte alustamine: ettevõtte asutamine, rahastamine, personali komplekteerimine, materiaalsete ressurssidega varustamine. Ettevõtte tegevuse lõpetamine.

Ettevõtte tegevuskeskkond. Tegevusala, asukoht, riskitegurid. Konkurentsivõimelisuse hindamine.

Turg ja tooted. Sihtturg ja kliendid. Tooted, teenused ja kaubad. Turu nõudlus ja pakkumine. Turundus ja reklaam.

Ettevõtte tulud ja kulud. Ettevõtte tulud, kulud ja nende liigitamine; toote müügihinna ja omahinna kalkuleerimine.

EAS isegenereeruvad prognooside tabelid.

 

Äriplaan. Äriplaani olemus ja tähtsus. Nõuded äriplaanile; äriidee ja selle püstitamine; ettevõtte missioon, visioon ja eesmärgid; äriplaani ülesehituse võimalused. Äriplaani koostamine, äriideede sõelumine,väljavalitud äriidee põhjal äriplaani sõnalise osa koostamine, äriplaani maksumuse ja ressursside kavandamine, äriplaani finantsosa koostamine, äriplaani lisad ja nende koostamine, äriplaani tasuvuse hindamine. Ettevõtte rahastamise võimalused. Töötukassakaudu eraldatav stardikapital, EAS-stardiabi, pangalaen, riskikapital jne.

Praktiline töö õppekeskkonnas:

Äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs. Väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine. Turundus ja turundusplaan ettevõttes. Hinnakujundus. Äriplaani müügiprognooside koostamine. Äriplaani rahavoogude prognoos. Äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos. Äriplaani kaitsmine

 

10

Õppemeetodid

Loeng koos õppematerjali esitlusega, arutelu.

Õppetöö toimub teemade arutelu loengu vormis, kasutatakse töölehti ja harjutusülesandeid, rühmatööd ja juhtumite analüüsi sh antakse teadmised praktiliste näidete varal. Äriplaani koostamisel nõustab lektor koolitatavaid tunnis läbiviidud praktiliste ülesannete ja koduste tööde analüüsimise käigus. Nõustamine viiakse läbi koolituse vältel nii tundides kui ka elektrooniliste suhtluskanalite kaudu. Lektor annab igale õppijale personaalse tagasiside valmiva äriplaani puuduste, parendusvajaduste ja muude ettepanekute kohta jooksvalt iga etapi järel ja vahetult enne äriplaanide kaitsmist, mille tulemusena oskab õppija äriplaani korrigeerida nii, et äriplaani  kirjeldav ja analüütiline osa on omavahel kooskõlas.

11

Iseseisev töö

Äriplaani korrigeerimine

12

Õppematerjalid

SA Innove. Ettevõtluse alused. Õppematerjal, 2007.

 

Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused Õppematerjal ärierialadele Koostas: Jane Mägi Kuressaare 2011

EAS isegenereeruvate finantsprognooside vormid

 

Базовый модуль обучения предпринимательской деятельности Профессиональное обучение пятого уровня Рабочая группа модулей профессионального образования

 

Äriseadustik

 

13

Nõuded õpingute lõpetamiseks,
sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Arvestuslik töö: õppija esitab  äriplaani (õppija koostab äriplaani, tuginedes äriideele, ettevõtluskeskkonna analüüsile, arvestades riske ja kavandades vajalikke ressursse). Hindamiskriteeriumid:

-analüüsib äriideed

-kavandab vastavalt ettevõtte profiilile toote müümiseks vajalikud turundus-ja müügitoimingud

-koostab äriprotsessi alustamise tegevuskava ja kavandab ettevõtte struktuuri ja tööprotsessid

-koostab lühikese äriplaani ja valib sobiva ettevõtlusvormi, tuginedes majanduskeskkonna analüüsile ning arvestades sihtturgu, kulu ja tuluprognoosi ning riske

14

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 

15

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või
õpi- või töökogemuse kirjeldus

Sergei Astapov. Kesk-eri haridus

Täiskasvanute koolitaja, tase 5.

Lõpetas Narva Kutsehariduskeskus, Ärikorraldus

Töökogemus ärivaldkonnas enam kui 10 aastat.

 

16

Õppekava kinnitamise aeg

29/01/2020