Rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine / Конструирование и моделирование одежды 27/05/2024-25/07/2024

 

Kursuse nimetus: Rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): Programmi kogumaht akadeemilistes tundides: 70 tundi. Nendest 60 tundi on kontakttunnid (teooria ja praktika) ja 10 tundi on iseseisev töö.

Õppekava koostamise alus (kui on): Kergete rõivaste rätsep, tase 4. Kompetentsid: B.3.2

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused (kui on): Kursus on mõeldud täisealistele, kellel ei ole kogemust rõivaste tootmises.

Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab rätsepa teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena õmblusettevõttes ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Koolitusel konstrueeritakse lõikeid meeste ja naiste rõivastele.

Õpiväljundid: B.3.2 Konstrueerimine ja modelleerimine 2. Konstrueerib ja modelleerib lõiked joonestus-ja mõõtevahenditega käsitsi, lähtudes kliendi mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest 3. Valmistab väikepartii toodete või näidistoote juurdelõikuseks vajalikud lekaalid. 4. Lisab lõigetele vastasmärkide ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad. 5. Valmistab keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul proovikangast maketi (mulaaži) või kontrollimist vajavad detailid.

Õppesisu: Sissejuhatus ainesse. Figuuritüübid, mõõtude võtmine, mõõtude tabelid Joonised. Skeemid Põhilõigete konstrueerimine Õmblussõlmede detailide konstrueerimine Maketi valmistamine Modelleerimine Rõivadefektide klassifikatsioon Rõivadefektide kõrvaldamise meetodid

Õppemeetodid: Loeng, praktiline töö ja iseseisev töö

Õppekeskkond Õmblustöökoda, mis on varustatud kaasaegsete seadmetega ja töövahenditega.

Õppematerjalide loend: Õpime rätsepaks. Särgid, pluusid, kleidid ja vestid. Raissa Orlova Mare Veenpere. Tallinn 2011. Riikliku Eksami- ja Kvaliikatsioonikeskus Rõivaste piltsõnastik. Lea Koldmets. Tallinn 2014. SA Innove

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid (kohustuslik, kui tahetakse välja anda tunnistust): Õppijale ja tema töödele antakse tagasisidet koolituse jooksul Hinnangu andmine toimub koolituse käigus, analüüsi teel. Tööde hindamisel vaadatakse järgmisi näitajaid: konstrueeritud lõiked vastavad koolitaja poolt etteantud nõuetele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): Peale kursuse läbimist saab õpilane kas tunnistus või tõend. Et saada tunistust peab õpija läbima kursuse vähemalt 80% ulatuses. Muidu isikule väljastatakse täienduskoolituse standardile vastav tõend täienduskoolituses osalemise või koolituse läbimise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjaldus: Sergei Astapov. Õmblustehnoloogia. Tehnik-tehnolog. Täiskasvanute koolitaja, tase 5. 1999 - 2002 Narva Kutseõppekeskus (Eesti) - eriala: ettevõtlus ja ärijuhtimine ettevõtlus ja ärijuhtimine, Ärikorraldus 1997 - 1999 Tallinna Kergetööstustehnikum (Eesti) - eriala: Õmblustehnoloogia Tehnik-tehnoloog 1994 - 1997 Narva Kergetööstuskool (Eesti) - eriala: Õmblustehnoloogia Õmbleja eriala / kutsekeskharidus/ Töökogemus koolitajana (s.h. huvikoolitusel) 8 aastat. Töökogemus õmbleja erialal 12 aastat.

Kursuse maksumus 600 eur (10 eur ak.tund)

 

Speakers

  • Sergei Astapov

    Sergei Astapov

    Андрагог. Уровень 5.

    Стаж преподавания 5 лет. 

    Опыт в предпринимательстве более 20 лет. 

x