SANDLER KOOLITUSKESKUS                                                ÕPPEKAVA

 

 

 

1

Õppekava nimetus

 

«Ettevõtluse alused (+ äriplaan)» koolitus MS Teams keskkonnas

2

Õppekavarühm

345 Juhtimine ja haldus

 

3

Õppekava koostamise alus

Väikeettevõtja, tase 5 (B.3.1., B.3.2 kompetentsid)

 

4

Koolituse maht ja õppe ülesehitus

Auditoorsete (MS Teams keskkonnas) tundide arv: 100

Praktilise tundide arv: 20

Iseseisva töö tundide arve: 30

5

Õppekeskkond

Õppimine toimub MS Teams keskkonnas, auditooriumis ja rühmatöö ülesandeid täites.

 

6

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 

Täiskasvanud, kes soovivad alustada ettevõtlusega, kuid puuduvad vajalikud teadmised

7

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad tegutseda väikeettevõtjana

 

8

Õpiväljundid

Õppija

 

* loob ja kujundab äriidee, määratleb sihtgrupi vajadused;
* analüüsib äriideed, arvestades keskkonna ja konkurentsiolukorra arenguperspektiive nii sise- kui välisturgudel ning lähtudes vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest;
* koostab ettevõttele sobiva ärimudeli, strateegia ja äriplaani, valib ettevõtlusvormi, kavandab äritegevuseks vajalikud ressursid;
* kujundab tooted ja teenused, lähtudes disainmõtlemise printsiipidest jakavandades vajalikud turundus- ja müügitoimingud.

 * teab kuidas asutada ettevõtte, saab tegema õigusaktides ettenähtud toimingud, saab hankida äritegevuseks vajalikud load ja litsentsid, saab käivitada ettevõtte raamatupidamise;
* saab viia läbi äritegevuse käivitamiseks vajalikud hanked, saab sõlmida vajalikud lepingud ning käivitada toodete valmistamise või teenuste osutamise vastavalt tegevuskavale ja kvaliteedistandardile;
* saab tuua toote või teenuse turule (lansseerib) vastavalt koostatud turundus- ja müügiplaanile;
* saab jälgida lepingute ja kohustuste, sh maksukohustuste täitmist, arvestades kehtivates õigusaktides sätestatud nõudeid.

* saab luua ja kirjeldada äriprotsessid, sh põhi- ja tugiprotsessid;
* saab ellu viia suhtekorraldus- ja turundustegevusi (sh e-turundus), lähtudes ettevõtte vajadustest, võimalustest ja turunduskeskkonnast;
* saab korraldada ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse, lähtudes ettevõtte tegevusvaldkonnast;

 

9

Õppesisu

 

Sissejuhatus ettevõtlusesse. Ettevõtluse alused. Mõisted: ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja. Ettevõtluse areng ja arendamine. Ettevõtja omadused ja eneseanalüüs. Rahastamisvõimalused.

Äriidee kujundamine, analüüs ja hindamine. Sihtgrupi analüüs. Konkurents. Konkurentsianalüüs. Toode ja teenus. Tegevusala analüüs. Ettevõtte sise- ja väliskeskkonna analüüs

Ärimudelid.  Ärimudeli koostamine. Ettevõtlusvormid ja nende võrdlus. Ressursid, sh ettevõtte finantseerimine.

Turundus. Turu segmenteerimine. Turundustrateegia. Turundustegevused. Turundus- ja müügiplaan. Sotsiaalmeedia võimalused ja mõju turunduses

Äriõigus, raamatupidamine. Ettevõtte asutamisprotsess. Ettevõtlust reguleerivad õigus- ja normatiivaktid (äriseadustik, võlaõigusseadus, maksukorralduse seadus, käibemaksuseadus, raamatupidamise seadus, töölepingu seadus.). Tegevusload ja litsentsid, erinõuded ja piirangud. Ettevõtte lepingud, kohustused ja vastutus. Ettevõtte raamatupidamise korraldamine. Raamatupidamise dokumentide mallid.

Äriprotsessid. Põhi ja tugiprotsessid.

Äriplaan ja selle koostamine. Äriplaani olemus ja tähtsus. Nõuded äriplaanile, äriidee ja selle püstitamine. Äriplaani koostamine, väljavalitud äriidee põhjal äriplaani sõnalise osa koostamine, äriplaani ressursside vajaduste ja maksumuse kavandamine, äriplaani finantsosa koostamine, äriplaani tasuvuse hindamine. Ettevõtte rahastamise võimalused. Töötukassa toetus, EAS-stardiabi, pangalaenud ja muud

Praktiline töö õppekeskkonnas:

Äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs. Väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine. Turundus ja turundusplaan ettevõttes. Hinnakujundus. Äriplaani müügiprognooside koostamine. Äriplaani rahavoogude prognoos. Äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos. Äriplaani kaitsmine

Iseseisev töö:

Informatsiooni otsing veebis: Statistikamet (turu, valdkonna, töötasude analüüs), Töötukassa (EVAT tingimused, mallid), Tööelu portaal (töötervishoid ja tööohutus), eesti.ee (ettevõtlusega seotud teemad) ja muu. Äriplaani koostamine, parandamine.

10

Õppemeetodid

Loeng koos õppematerjali esitlusega, arutelu, diskussioon, vestlus.

Õppetöö toimub teemade arutelu loengu vormis, antakse teadmised praktiliste näidete varal. Äriplaani koostamisel nõustab koolitaja koolitatavaid tunnis läbiviidud praktiliste ülesannete analüüsimise käigus. Nõustamine viiakse läbi koolituse vältel nii tundides kui ka MS Teams keskkonna kaudu. Koolitaja annab igale õppijale personaalse tagasiside valmiva äriplaani puuduste, parendusvajaduste ja muude ettepanekute kohta jooksvalt iga etapi järel ja vahetult enne äriplaanide kaitsmist, mille tulemusena oskab õppija äriplaani korrigeerida nii, et äriplaani  sõnaline ja analüütiline osad on omavahel kooskõlas.

11

Iseseisev töö

Äriplaani korrigeerimine

12

Õppematerjalid

Turunduse alused I INNOVE SA Autor Annika Jaansoo

IDEEST EDUKA ETTEVÕTTENI ÕPPEMATERJAL SA Innove 2008

 

EAS isegenereeruvate finantsprognooside vormid

Eesti Töötukassa Äriplaani koostamise juhend

Базовый модуль обучения предпринимательской деятельности Профессиональное обучение пятого уровня Рабочая группа модулей профессионального образования

Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine: õppematerjal

Koostaja: Merle Varendi, Juhan Teder

Portaal Eesti.ee www.eesti.ee

Seadused  https://www.riigiteataja.ee

Seadused vene keeles https://www.juristaitab.ee/

Tööelu portaal https://tooelu.ee/

Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee

Eesti Statistikaamet www.stat.ee

13

Nõuded õpingute lõpetamiseks,
sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Arvestuslik töö: õppija esitab  äriplaani (õppija koostab äriplaani, tuginedes äriideele, ettevõtluskeskkonna analüüsile, arvestades riske ja kavandades vajalikke ressursse).

Hindamiskriteeriumid:

-analüüsib äriidee teostamise võimalusi ja sihtgruppi vajadusi

-kavandab vastavalt ettevõtte profiilile toote müümiseks vajalikud turundus-ja müügitoimingud, koostab turundusplaan

-koostab äriprotsessi alustamise tegevuskava ja kavandab ettevõtte struktuuri ja tööprotsessid

-koostab äriplaani ja valib sobiva ettevõtlusvormi, tuginedes majanduskeskkonna analüüsile ning arvestades sihtturgu, kulu ja tuluprognoosi ning riske

14

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

15

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või
õpi- või töökogemuse kirjeldus

Sergei Astapov. Kesk-eri haridus (Tallinna Kergetööstustehnikum)

Täiskasvanute koolitaja, tase 5.

Lõpetas Narva Kutsehariduskeskus, Ärikorraldus

Töökogemus ärivaldkonnas enam kui 10 aastat.

Koolitaja CV 

16

Õppekava kinnitamise aeg

01.04.2023